پرشيا بوک
پنجشنبه 03 خرداد 1403
پيغام مدير :

با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامی، خوش آمدید. لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سايت، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياری کنيد.

به بزرگترين مرجع دانلود کتاب، سايت پرشيا بوک خوش آمديد...

بازديد : 1489
نويسنده : Admin

توضيحات 
کلاس کنکور درس زیست شناسی
 
 
 
 
برای دانلود فیلم به ادامه مطلب مراجعه کنید.......

کلاس کنکور درس زیست شناسی توسط دکتر ارشی 

 

جلسه اول

بخش پنجم زیست پیش:تعادل در جمیعت ها

قسمت اول 

قسمت دوم

**********************************

 

جلسه دوم 

بخش پنجم زیست پیش:تعادل در جمیعت ها

قسمت اول 

قسمت دوم 

**********************************

جلسه سوم 

بخش پنجم زیست پیش:تعادل در جمیعت ها

قسمت اول

 

 

 

 

ادامه قسمت های کلاس کنکور بعد از ضبط بر روی سایت قرار می گیرد

*

*

*

*

 * 

کلاس کنکور درس زیست شناسی توسط محمد پازوکی

جلسه ١  فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

قسمت اول (٢٠ دقیقه):

در این جلسه به موارد زیر پرداخته شد:

١) بررسی ٥ فرمانرو جانداران

٢)پروکاریوت و یوکاریوت

٣)تک سلولی و پرسلولی

٤)انواع درشت مولکولها(بررسی ساختار شیمیایی و پیوند شیمیایی و نخوه تشکیل هرکدام)

 

 دانلود قسمت ١: فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

 دانلود قسمت ٢

 دانلود قسمت ٣

 دانلود قسمت ٤

 دانلود قسمت ٥

 دانلود قسمت ٦

 دانلود قسمت ٧

 

 دانلود (جزوه) فصل ١ مولکول های زیستی - خانه زیست شناسی

 *********************************************************

جلسه ٢  ادامه فصل اول زیست سال دوم دبیرستان

(٥٠ دقیقه و١٥ثانیه):

١)سلولز(نقش -ویژگی های ساختاری)

٢)کیتین(ساختار آن در کتاب مطرح نشده و استاد نقش آن را بررسی میکند)

٣)مقایسه کیتین-کوتین-کینین-کراتینین-کلاژن(به علت شباهت تلفظ این موارد،جنس و نقش هر مورد توضیح داده میشود)

٤)پروتئین هاو بررسی ساختار آمینواسیدها و نحوه تشکیل دی پپتید

 

دانلود فیلم کلاس

دانلود (جزوه)فصل ٢ سفری به درون سلول 

********************************************************* 

جلسه ٣  ادامه تدریس پروتئین ها

(مدت زمان ٣٥;١٧;٠٢):

١)ادامه تدریس پروتئین ها(ساختاری-منقبض شونده-ذخیره ای-دفاعی-انتقال دهنده-نشانه ای-آنزیم ها)

٢) ساختار رشته پلی پپتیدی و نحوه اتصال آمینواسیدها

٣)بررسی یک اشکال رایج در کتابهای تست زیست(مسائل درمورد تنوع رشته های پروتئینی و همچنین تنوع پروتئین ها از دید ریاضی و زیست شناسی و مقایسه این دو دیدگاه)

٤)آمینواسیدی و لیپیدی بودن هورمون ها(فصل ٤زیست سال سوم)

٥)آنزیم ها(نحوه عملکرد-نقش در سلول و بدن-ساختار سه بعدی)

٦)تدریس فصل اول با بررسی atp تمام میشود.

٧)از لحظه ٢٨;٢٨;٠١ تدریس فصل دوم زیست سال دوم (سفری به درون سلول)آغاز میشود.

٨)تریکودینا

٩) روابط بین جانداران(صیادی-همزیستی و انواع آن)مربوط به فصل٦ زیست سال چهارم-نکته:رابطه تریکودینا و ماهی ،همزیستی است اما در رابطه با نوع آن(انگلی-همسفرگی-همیاری)نمیتوان نظر قطعی داد.

١٠)ساختار و نحوه استفاده از ابزار های نوری(میکروسکوپ نوری-میکروسکوپ الکترونی)-بزرگنمایی و قدرت تفکیک 

١١)نسبت سطح به حجم سلول ها

 

دانلود فیلم کلاس

دانلود (جزوه)فصل ٣ سفری در دنیای جانداران 

 *********************************************************

جلسه ٤  ادامه ی فصل دوم زیست سال دوم دبیرستان

(مدت زمان ٠٣;٠٠;٠١):

١)پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

٢)توضیح مفصل باکتریها وترکیب این مبحث با زیست سال چهارم فصل ٢ وفصل٩

 

دانلود فیلم کلاس 

  *********************************************************

جلسه ٥  فصل اول زیست سال چهارم دبیرستان (پروتئین سازی)

(مدت زمان ٠٩;١٠;٢):

- تا دقیقه ٣٣ پرسش و پاسخ میباشد.

١)شروع فصل اول زیست سال چهارم(پروتئین سازی)

٢)بیماری آلکاپتونوریا

٣)آزمایش بیدل و تیتوم -کپک نوروسپوراکراسا

٤)نظریه یک ژن- یک رشته پلی پپتیدی

-در این جلسه صفحات ٤ الی ٨ کتاب درسی تدریس شد.

 

دانلود فیلم کلاس

دانلود (جزوه)فصل ٥ تغذیه و گوارش 

 

  *********************************************************

جلسه ٦  ادامه ی فصل اول زیست سال چهارم دبیرستان

(مدت زمان ١١;٠٨;٠١):

١)ادامه فصل اول سال چهارم(پروتیین سازی)

٢)Rna و انواع آن

٣)رونویسی

٤)ساختار پرمانند

- در این جلسه صفحات ٨ الی ١١ کتاب درسی تدریس شد.

 

دانلود فیلم کلاس

دانلود (جزوه)فصل ٦

 *********************************************************

جلسه ٧  ادامه ی فصل اول سال چهارم دبیرستان (پروتیین سازی)

راحل بالغ شدن RNA و ازمایش نیرنبرگ و شناسایی کدونهای ژنتیکی و tRNA و توضیحات کامل درباره ریبوزوم و چگونگی حرکت ان رویmRNAو سنتز رشته پلی پپتید

در این بخش موارد زیر تدریس میشود :

١ - اگزون و اینترون

٢ - آزمایش نیرنبرگ

٣ - توضیح کدون ، tRNA ، ریبوزوم

٤ - ترجمه ( سنتز پروتئین )

 

دانلود فیلم کلاس

دانلود (جزوه)تمارین ژنتیک سال سوم دبیرستان

 ********************************************************* 

جلسه ٨  ادامه ی فصل اول سال چهارم دبیرستان (پروتیین سازی)

در این جلسه تدریس نداشتیم ولی :

١ - نمونه سوالی از پروتئین سازی حل شد

٢ - به سوالات دانش آموزان پاسخ داده شد

 

دانلود فیلم کلاس

دانلود (جزوه)تمارین ژنتیک جمعیت سال چهارم دبیرستان 

  *********************************************************

جلسه ٩  تنظیم بیان ژن

در این بخش موارد زیر تدریس میشود :

١ - تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها

٢ -انواع جهش ( نقطه ای و تغییر چهارچوب ) و ( کروموزومی )

٣ - شروع فصل دوم سال دوم دبیرستان

 

دانلود فیلم کلاس 

   *********************************************************

جلسه ١٠  ادامه ی فصل دوم سال دوم دبیرستان

(مدت زمان ١٨;١٩;٠١):

١)ادامه تدریس فصل دوم سال دوم دبیرستان

٢)پلاست ها

٣)ریزلوله و میکروتوبول وسانتریول

٤)اسکلت سلولی

٥)انتشار-انتقال فعال-اسمز

٦)دیواره سلولی(نخستین-دومین-تیغه میانی)

٧)واکوئل و انواع آن

٨)پلاسمولیز و تورژسانس

 

دانلود فیلم کلاس 

  *********************************************************

جلسه ١١  فصل سوم سال دوم دبیرستان

بافت های جانوری - کلنی - اتصال زیستی - اتصال سیتوپلاسمی

بافت پوششی - بافت ماهیچه ای - بافت پیوندی - بافت عصبی

دانلود فیلم کلاس 

   *********************************************************

 جلسه ١٢  فصل سوم سال دوم دبیرستان

مبحث تدریس شده:

فصل سوم سال دوم دبیرستان،

بافت های گیاهی اندام های رویشی، ساختار برگ ساقه ریشه 

لایه کوتینی- کرک ها- روزنه و سلول نگهبان - پارانشیم اسفنجی- اپیدرم پایین - اپیدرم بالا - کامبیوم آوندی - مغز ساقه- کلاهک ریشه- نوار کاسپاری- آندودرم

 

دانلود فیلم کلاس

  *********************************************************

 جلسه ١٣  فصل سوم سال دوم دبیرستان

مبحث تدریس شده:

بافت های گیاهی ( فصل سوم دوم دبیرستان)

بافت پارانشیم - بافت کلانشیم - بافت اسکرانشیم - فیبر - آوند های چوب تراکئید - عناصر آوندی - آوند آبکش - منافذ - سلول همراه - صفحه عربال 

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ١٤  فصل دوم سال چهارم دبیرستان (تکنولوژی زیستی)

در این جلسه موارد زیر تدریس میشود :

١ - مراحل مهندسی ژنتیک

٢ - کاربرد مهندسی ژنتیک در پزشکی

٣ - واکسن

٤ - ژنوم

* ادامه درس در جلسه ١٥ می باشد .

 

دانلود فیلم کلاس 

 *********************************************************

جلسه ١٥  ادامه ی فصل دوم سال چهارم دبیرستان

کاربرد ژنتیک در کشاوری و دامپروری 

در این جلسه مباحث زیر تدریس می شوند :

١. مهندسی ژنتیک گیاهی

٢. بیماری گال 

٣. جانوران تراژنی

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ١٦  فصل سوم سال چهارم دبیرستان

مبحث تدریس شده:

پیدایش زمین - باکتری ها - سیانو باکتری ها - نظریه درون همزیستی - کلون 

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ١٧  فصل چهارم سال چهارم دبیرستان

مبحث تدریس شده:

نظریه لامارک - داروین - انتخاب طبیعی 

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ١٨  فصل اول سال سوم دبیرستان

(مدت زمان ٢٤;١٥;٠١):

١)فصل ١ سال سوم(ایمنی بدن) به طور کامل تدریس شد.

خلاصه:مکانیسم های دفاع غیر اختصاصی و اختصاصی-پادتن ها-بیماری های واگیر-سرطان-خود ایمنی-آلرژی-ایدز-ایمنی در سایر جانداران

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ١٩  رفع اشکال آزمون ٢٥ مهر قلم چی

حل تست های زیست شناسی آزمون ٢٥ قلم چی

 

دانلود فیلم کلاس

 *********************************************************

جلسه ٢٠  دستگاه عصبی فصل دوم سال سوم دبیرستان

دستگاه عصبی فصل دوم زیست سوم دبیرستان 

تا صفحه٤٢.

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٢١  ادامه دستگاه عصبی فصل دوم سال سوم دبیرستان

ادامه دستگاه عصبی فصل دوم زیست سوم دبیرستان صفحه٤٣تا٥٢.

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٢٢  صفحات ٨٥ تا ٩١ سال دوم دبیرستان

تو این جلسه استاد به تو ضیح کامل وجامع و ترکیبی صفحات٨٥ تا ٩١ زیست دوم دبیرستان میپردازن...

عنوانهای کتاب درسی مثل:خون مایعی است که درون رگها حرکت میکند . گلبولهای قرمز{اریتروسیتها}.زایش گلبول قرمز.گلبول سفید.گروهای خونی.انتی ژن رزوس.دستگاه لنفی ب گردش خون و نیز ایمنی بدن کمک میکند.

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٢٣  فصل ٤ سال سوم دبیرستان (هورمون ها)

مقایسه هورمونها و انتقال دهنده عصبی.تاثیر هورمونها بر سلول های هدف.هورمونی با اثرات متفاوت.غده های درون ریز اصلی.هورمونهای استروییدی امینو اسیدی و پروتیینی توضیح کامل شکل ص ٨٠.هیپوتالاموس و هیپوفیز شکل ص٨٤.غده تیرویید.نحوه ساخت هورمون تیروکسین و اعمال ان.غده فوق کلیه.پاسخ دیر پا و انی ب فشارهای روحی-جسمی.تنظیم قند خون .دیابت نوع ١ و٢.غده پینه ال.

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٢٤  فصل ٣ سال سوم دبیرستان (حواس)

پوست توضیحات کامل شکل ص٥٦ .چشم و سلول های گیرنده نور.تطابق.بیماری های چشم.گوش.حفظ تعادل.زبان جوانه های چشایی.لوب های مغز انسان.گیرنده ای حسی جانوران.خط جانبی ماهی. چشم جامی شکل پلاناریا.ساختمان چشم مرکب.تشخیص تابش های فروسرخ و فرا بنفش. تشخیص میدان الکتریکی

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٢٥  فصل ٤ سال چهارم دبیرستان

نظریه لامارک و داروین.سنگواره ها.درخت تبار زایشی.ساختارهای همولوگ.تحول ناگهانی یا تدریجی گونه ها.براثرانتخاب طبیعی چهره جمعییتها تغییر میکند.ملانینی شدن صنعتی.ازمون انتخاب طبیعی چروانه ها

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٢٦  فصل ٥ سال سوم دبیرستان (ماده ژنتیک)

 (مدت زمان ٠٧;٠٤;٠١):

١)فصل ٥ سال سوم (ماده ژنتیک)

- خلاصه:آزمایش گریفیت

آزمایش ایوری

ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها

مسائل در رابطه با نوکلئیک اسیدها ونوکلئوتیدها

ساختار DNA

همانند سازی DNA

 

دانلود فیلم کلاس

 *********************************************************

جلسه ٢٧  فصل ٦ سال سوم دبیرستان (کروموزوم و میتوز)

(مدت زمان٢١;٢١;٠١):

-فصل ششم سال سوم(کروموزوم ها ومیتوز)تدریس شد.

تولید مثل در باکتریها

تولید مثل در یوکاریوت ها

کروموزوم ها

جهش های ماکروسکوپی(مضاعف شدن-حذف-واژگونی-جابجایی)

چرخه سلول

سرطان

میتوز و سیتوکینز

 

دانلود فیلم کلاس 

*********************************************************

 جلسه ٢٨  فصل ٧ سال سوم دبيرستان

(مدت زمان ٠٤;١٤;٠١)

١)شروع تدریس فصل ٧ سال سوم (میوز و تولیدمثل جنسی)

٢)تقسیم میوز(استاد میوزI و میوزIIرا به طور کامل با رسم شکل توضیح میدهند و مثالهایی در این زمینه حل میکنند)

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٢٩  ادامه ی فصل ٧ سال سوم دبيرستان

(مدت زمان ٤٥;٢٠;٠١):

١)ادامه تدریس فصل ٧ سال سوم (میوز و تولیدمثل جنسی)

٢)حل سوال و مثال از تقسیم میوز

٣)گامت زایی(تشکیل گامت ها در جانوران نر و ماده) و حل سوال و مثال در رابطه با نحوه جداشدن آلل ها در تشکبل گامت ها

٤)تغییر در تعداد کروموزوم ها-کاریوتیپ

٥)تریزومی ٢١(سندروم دون)

٦)تولیدمثل جنسی وغیرجنسی

٧)توضیح مفصل بکرزایی(مهم)

-تدریس فصل ٧ سال سوم در این جلسه تمام میشود.

 

دانلود فیلم کلاس 

********************************************************* 

جلسه ٣٠  فصل ٨ سال سوم دبیرستان (ژنتیک)

در این جلسه شروع فصل هشت سال سوم (ژنتیک) اول مبحث آزمایش مندل بررسی شد و بعد گروه خونی و حل مسله هایی از این دو

شامل آزمایش های مندل - آمیزش مونو هیبریدی - گیاه نخود فرنگی

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٣١  شروع مسئله ی ژنتیک

شروع مسله ژنتیک و تدریس و حل انواع مسله از نوع مونوهیبریدی

تکلیف : تمامی مسائل شده به جای کبوتر با ملخ حل شود 

جلسه بعد : دی هیبریدی

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٣٢  فصل ٩ سال سوم دبیرستان (تولید مثل در گیاهان)

تولید مثل در گیاهان(فصل ٩ سال سوم)تا ابتدای نهاندانگان

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٣٣  ادامه ی فصل ٩ سال سوم دبیرستان (تولید مثل در گیاهان)

تولید مثل در گیاهان(فصل ٩ سال سوم) "میحث نهاندانگان"

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٣٤  شروع مبحث ژنتیک جمعیت(مسائل)

(مدت زمان ٢٩;٣٨;٠٠):

١)شروع مبحث ژنتیک جمعیت(مسائل)-فصل ٥ سال چهارم

-مسائل ژنتیک جمعیت بجز مبحث خودلقاحی مطرح شده وسوالات متعددی با توضیح کامل حل شد.

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

 جلسه ٣٥  ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)

با تمرین سوالات ساده ی ژنتیک شروع میشه که مفاهیم ژنتیک رو به خوبی بیان می شود و قدم به قدم نزدیک به مسائل نکته وار ژنتیک می شوندو در اخرم یه توضیح در باره ی جهش و تاثیرش در تنوع الل ها داده شده است.

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٣٦  ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)

(مدت زمان ١٦;٣٢;٠٠):

١)جهش(زیست چهارم-فصل ٥)-جهش موجب تنوع آلل ها وتغییر در فراوانی نسبی آلل ها میشود-همیشه رخ میدهد-آنرا به عنوان عامل تغییر آلل ها در نظر نمیگیریم زیرا شانس وقوع جهش پایین است-و...

٢)شارش ژن وتاثیر آن در خزانه ژنی

٣)آمیزش غیر تصادفی(همسان پسندانه-ناهمسان پسندانه-درون آمیزی یا همان خودلقاحی)-نکته:درون آمیزی و آمیزش ناهمسان پسندانه حتما در کنکور مسئله دارند.

٤)رانش ژن

٥)انتخاب طبیعی

٦)انتخاب جهت دار-پایدارکننده-گسلنده

توجه:در این جلسه استاد ابتدا توضیحاتی در رابطه با مفاهیم اصلی این فصل ارائه دادند و همچنین گفتند که مسائل ونوضیح مفصل تر در جلسه بعد خواهد بود.این فصل از دو بخش مفهمومی و مسئله تشکیل شده است که استاد تاکید کردند که دانش اموزان ابتدا باید مفهموم فصل را یاد بگیرند سپس به مسائل بپردازند و قبل از جلسه بعدی باید یک بار مطالب مفهمومی این فصل را بخوانند تا موضوع فصل را دریابند.مسائل این فصل در کنکور سخت نیستند.

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٣٧  ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)

(مدت زمان ٤٣;٤٦;٠٠):

١)ادامه فصل پنجم سال چهارم(ژنتیک جمعیت)

٢)تعادل هاردی واینبرگ در جلسه قبل گفته شد(استاد آنرا یادآوری میکنندو مسائل آن را تدریس میکنند)

٣)درون آمیزی(نکات ومسائل)

مسایل آمیزش همسان پسندانه وناهمسان پسندانه در جلسه بعد تدریس خواهند شد.

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٣٨  ادامه فصل پنجم سال چهارم (ژنتیک جمعیت)

(مدت زمان ١٧;٤٨;٠٠):

١)ادامه فصل پنجم سال چهارم (ژنتیک جمعیت)

٢)آمیزش همسان ناپسندانه -از مسائل همسان ناپسندی(ژن خودناسازگار) در گیاهان حتما سوال مطرح میشود.

٣)رانش ژن - اثربنیانگذار

٤)انتخاب طبیعی - شایستگی تکاملی(توضیح کامل و تدریس مسائل شایستگی تکاملی)

٥)انتخاب جهت دار-انتخاب پایدارکننده-انتخاب گسلنده

ادامه دارد...(در جلسه ٥٠ مسائل ژنتیک جمعیت)

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٣٩  فصل ٧ سال چهارم دبیرستان (رفتارشناسی)

تدریس کل فصل ٧ زیست پیش در ٤٥ دقیقه

جلسه ی بعدی فصل ٥ و ٦ پیش تدریس خواهد شد.

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٤٠  فصل ٦ سال چهارم دبیرستان (پویای جمعیت ها)

تدریس فصل ٦ چهارم ( پویای جمعیت ها )

، پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی

تدریس کامل فصل ٦ چهارم دبیرستان 

مدت زمان ١ساعت ٢٧ دقیقه 

بودجه بندی کنکور - یک تست کنکور

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٤١  فصل ٩ سال چهارم دبیرستان (ویروس ها و باکتری ها)

تدریس فصل ٩ چهارم (ویروس ها و باکتری ها)

ابتدا به مدت ٩ دقیقه پاسخ به سوالات کاربران انجمن و سپس

تدریس کامل فصل ٩ چهارم دبیرستان 

مدت زمان - ١ساعت ٢٣ دقیقه 

بودجه بندی در کنکور: یک تا سه تست درکنکور

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٤٢  فصل ٨ سال چهارم دبیرستان

مبحث شارش انرژی قسمت اول چرخه کالوین +توضیح درباره گیاهان c٤ c٣ CAM

توضیحات: تدریس تا گیاهان CAM..

 

مدت زمان: ١ساعت و ٣٠ دقیقه

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٤٣  فصل ٨ سال چهارم دبیرستان

 تنفس سلولی(چرخه کربس) + شروع آغازیان

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٤٤  ادامه ی فصل ٨ و شروع فصل ١١ سال چهارم دبیرستان

ادامه ی فصل ٨ (کپک) و شروع فصل ١١ سال چهارم دبیرستان

قارچ+ادامه آغازیان

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٤٥  نحوه ی مطالعه ی زیست و موفقیت در کنکور تجربی

آقای پازوکی در این فیلم ٧ دقیقه ای توضیح می دهند که تا روز کنکور چه کاری باید برای کسب بهترین نتیجه انجام دهید

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٤٦  فصل دهم زیست سال سوم دبیرستان

فصل دهم زیست پایه سوم

تدریس مبحث رشد و نمو در گیاهان

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٤٧  فصل یازدهم زیست سال سوم دبیرستان

فصل یازدهم زیست پایه سوم

تدریس مبحث تولید مثل در جانداران

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٤٨  پاسخ دهی به سؤالات دانش آموزان سایت از فصل ٦ تا ١١

پاسخ دهی به سؤالات دانش آموزان سایت از فصل ٦ تا ١١

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٤٩  تدریس فصل هشتم سال سوم دبیرستان

تدریس فصل ٨ سال سوم دبیرستان (ژنتیک)

مباحث: دودمانه، ژنتیک جانوران، ژنتیک انسانی، ژنتیک مندلی، ژن و آلن

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٥٠  حل مسائل ژنتیک جمعیت سال چهارم دبیرستان

حل مسائل ژنتیک جمعیت سال چهارم دبیرستان

 

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٥١  تدریس فصل پنجم سال دوم دبیرستان

تدریس فصل پنجم زیست شناسی سال دوم دبیرستان (دستگاه تنفس)

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

جلسه ٥٢  فصل ٦ سال دوم دبیرستان

 زیست شناسی سال دوم دبیرستان ( گردش مواد )

 مدت : ١ ساعت و ٥٥ دقیقه

در مقدمه ی این فصل کتاب راجع به جانورانی گفته که دستگاه گردش خون ندارند، اما دستگاه گردش مواد دارند، البته یک پاراگراف راجع به برگشت خون به سیاهرگ و جمع نشدن خون در پا ....... فیلم را تماشا نمایید ....

گردش مواد در هیدر ( کیسه تنان )

 

دانلود فیلم کلاس

*********************************************************

 

نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید 

 

 


:: موضوعات مرتبط: درسی , پیش دانشگاهی+کنکوری ها ,
:: برچسب‌ها: کلاس کنکور درس زیست شناسی , درس زیست شناسی , زیست شناسی چهارم , آموزش زیست شناسی , فیلم آموزشی زیست شناسی , زیست شناسی سال دوم دبیرستان , بخش پنجم زیست پیش , بخش پنجم زیست پیش:تعادل در جمیعت ها , فصل اول زیست سال دوم دبیرستان , پروکاریوت و یوکاریوت , دانلود (جزوه)فصل ٢ سفری به درون سلول , پروتئین ها , فصل ٣ سفری در دنیای جانداران , فصل دوم زیست سال دوم دبیرستان , فصل اول زیست سال چهارم دبیرستان (پروتئین سازی) , بیماری آلکاپتونوریا , نظریه یک ژن- یک رشته پلی پپتیدی , فصل ٥ تغذیه و گوارش , فصل اول زیست سال چهارم دبیرستان , فصل اول سال چهارم دبیرستان (پروتیین سازی) ,مطالب مرتبط با اين پستمیتوانيد نظر خود را بنويسيد

علی در تاريخ : 1394/11/21 - - گفته است :
سلام این کلاس زیست از چه موسسه ای برداشته شده از صنعتی شریف هس یا رایان ممنون میشم جواب بدید با تشکر از سایته خوبتون
پاسخ : سلام
کلاس صنعتی شریف هست.

نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
کد امنیتی :
کد امنیتی
رفرش