پرشيا بوک
سه شنبه 01 خرداد 1403
پيغام مدير :

با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامی، خوش آمدید. لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سايت، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياری کنيد.

به بزرگترين مرجع دانلود کتاب، سايت پرشيا بوک خوش آمديد...

بازديد : 595
نويسنده : Admin

توضيحات :

 

 

بد نیست که شما همه ی این ترین های زیست کنکور رو یه جا با هم داشته باشید! برای همین هم ما جمع بندی ترین های زیست کنکور رو برای شما آماده کردیم که استفاده کنید.

 با تشکر از اقای مسلم مصلی نژاد.

 

 

 

برای دانلود فایل به ادامه مطلب مراجعه کنید.........


 دانلود فایل پی دی اف همین مبحث در آخر مطلب

ﮐﺘﺐ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دوم،ﺳﻮم و ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 
۱- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﻨﺘﻮز ﻫﺎ: رﯾﺒﻮز و دﺋﻮﮐﺴﯽ رﯾﺒﻮز
۲- ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ: ﺳﻠﻮﻟﺰ
۳- ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﻏﺸﺎء: ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ
۴- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ: آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ
۵- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻠﻮل : آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ
۶- ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪن: آب
۷- ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻟﯽ ﺑﺪن: ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ
۸- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ: روده
۹- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﯿﭙﺎزﻫﺎ: ﭘﺎﻧﮑﺮاس
۱۰-ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮل: ﺑﺎﮐﺘﺮي
۱۱-ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت: ارﯾﺘﺮوﺳﯿﺖ
۱۲-درازﺗﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ: ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اي
۱۳-ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت: ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
۱۴-آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ و ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ: وﺟﻮد اﻧﺪاﻣﮏ ﻫﺎي ﻏﺸﺎدار درون ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎ
۱۵-ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ: ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ
۱۶-ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ: ﺗﻘﺴﯿﻢ دوﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي
۱۷-ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع زاﯾﺶ در : وﻟﻮﮐﺲ
۱۸-ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن: ﭘﻮﺷﺸﯽ
۱۹-ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪن: اﺳﺘﺨﻮان
۲۰-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن ﺑﺪن ،ﺑﺎﻓﺖ: ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اي
۲۱-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﯾﺴﺘﻤﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﯽ و ﺟﻮان: ﻣﺮﯾﺴﺘﻢ ﻫﺎي رأﺳﯽ
۲۲-از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ ﺻﺎف: ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ،اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ،ﻓﺴﻔﻮﻟﯿ ﭙﯿﺪﻫﺎ
۲۳-ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ژﻧﺘﯿﮏ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ: ﻫﺴﺘﻪ
۲۴-ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ رﯾﺒﻮزوم ﻫﺎ: رﯾﺒﻮزوم ﻫﺎي ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎ ،ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري،ﮐﻠﺮوپلا
۲۵-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن: ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎراﻧﺸﯿﻤﯽ
۲۶-ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن: ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺮﯾﺴﺘﻤﯽ
۲۷-ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﯾﻮاره ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در ﺑﺎﻓﺖ: ﮐﻼﻧﺸﯿﻢ
۲۸-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﮔﯿﺎﻫﯽ: در ﺳﻠﻮل ﻫﻤﺮاه
۲۹-ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واﮐﻮﺋﻞ در ﺳﻠﻮل ﮔﯿﺎﻫﯽ: ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﺑﺎﻟﻎ و ﺳﻠﻮل آﺑﮑﺸﯽ
۳۰-ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي: ﭘﺎراﻧﺸﯿﻤﯽ
۳۱-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮل در ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ: ﺑﺎﻓﺖ آﺑﮑﺸﯽ
۳۲-ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﺮه زﻣﯿﻦ: وال
۳۳-ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺻﺎف ﻟﻮﻟﻪ ي ﮔﻮارش: ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎي درﯾﭽﻪ ﭘﯿﻠﻮر
۳۴-ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش: آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﺑﺮون رﯾﺰ ﭘﺎﻧﮑﺮاس٢
۳۵- ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻌﺪه: ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺠﻢ ﮐﯿﻤﻮس ﻣﻮﺟﻮد در دوازدﻫﻪ 
۳۶-ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻏﺪد ﺑﻪ ﭘﯿﻠﻮر: آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﺷﯿﺮه ﻣﻌﺪه و ﮔﺎﺳﺘﺮﯾﻦ
۳۷-ﻃﻮﯾﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ي ﮔﻮارش در : ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران
۳۸-ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران: ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
۳۹-ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ: ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
۴۰-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن ﺑﺪن در: ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﻫﺎ
۴۱-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮن ﺑﺪن در : ﺳﺮﺧﺮﮔﻬﺎ (آﺋﻮرت)
۴۲-ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎ در: ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎي ﻣﻐﺰ
۴۳-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ: ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ
۴۴-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ رﯾﺸﻪ: ﺟﺬب آب و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺤﻠﻮل در ﺧﺎك
۴۵-ﺳﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده دﻓﻌﯽ ﻧﯿﺘﺮوژﻧﺪار: آﻣﻮﻧﯿﺎك
۴۶-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب ﺑﺮاي دﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻧﯿﺘﺮوژﻧﺪار: آﻣﻮﻧﯿﺎك
۴۷-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﺮاي دﻓﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻧﯿﺘﺮوژﻧﺪار: اورﯾﮏ اﺳﯿﺪ
۴۸-ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ ﻧﯿﺘﺮوژﻧﺪار: اورﯾﮏ اﺳﯿﺪ
۴۹-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر رﯾﺸﻪ اي: داﯾﺮه ﻣﺤﯿﻄﯿﻪ
۵۰-ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي ﻓﺸﺎر رﯾﺸﻪ اي: ﺗﻌﺮﯾﻖ
۵۱-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﺎده دﻓﻌﯽ ﺟﺎﻧﻮر: زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺟﺎﻧﻮر
۵۲-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن: H2o – co2 – ۰۲
۵۳-ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎك ﻣﯿﺎن دو ﺳﻄﺢ: ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺼﻠﯽ
۵۴-ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﺒﺎرزه ي ﭘﺎدﺗﻦ: ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ژن ﺳﻄﺢ ﻣﯿﮑﺮوب
۵۵-ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ: ﻣﺦ
۵۶-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺣﺮﮐﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل: ﻣﺨﭽﻪ
۵۷-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ي ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻐﺰ در ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮه داران: ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
۵۸-ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ در : ﻫﯿﺪر
۵۹-ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮه داران : ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
۶۰-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﺸﺮ ﻣﺦ در : اﻧﺴﺎن
۶۱-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﮑﺮ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ: اﻧﺴﺎن
۶۲-ﻗﻄﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﭼﺸﻢ: ﺻﻠﺒﯿﻪ
۶۳-ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﭼﺸﻢ: ﺻﻠﺒﯿﻪ
۶۴-ﻧﺎزك ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﭼﺸﻢ: ﺷﺒﮑﯿﻪ
۶۵-داﺧﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﭼﺸﻢ: ﺷﺒﮑﯿﻪ
۶۶-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ: ﻧﻮك زﺑﺎن
۶۷-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻮري: ﮐﻨﺎره ﻫﺎي زﺑﺎن روﺑﻪ ﺟﻠﻮ
۶۸-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯽ: ﮐﻨﺎره ﻫﺎي زﺑﺎن رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
۶۹-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ: ﻋﻘﺐ زﺑﺎن
۷۰-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر در ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ: ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي
۷۱-ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر در ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ: ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﯽ
۷۲-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ در ﻧﻮر ﻗﻮي: ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﯽ
۷۳-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ در ﻧﻮر ﺿﻌﯿﻒ: ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي
۷۴-ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در: ﺷﺎﺧﮏ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ي اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻧﺮ٣
۷۵- ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ي ﻧﻮري در : ﭼﺸﻢ ﺟﺎﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﻼﻧﺎرﯾﺎ 
۷۶-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ از: ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﭘﯿﺸﯿﻦ
۷۷-ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ –ﺟﺴﻤﯽ در : اﻋﺼﺎب ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ
۷۸-ﮐﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ- ﺟﺴﻤﯽ در ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي : ﺑﺨﺶ ﻗﺸﺮي ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ
۷۹-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دوام در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ- ﺟﺴﻤﯽ در ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي: ﺑﺨﺶ ﻗﺸﺮي ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ
۸۰-ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دوام در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر روﺣﯽ-ﺟﺴﻤﯽ در :اﻋﺼﺎب ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ
۸۱-ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ: دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﯾﺎ ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
۸۲-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﮐﺮوﻣﻮزوم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي: ﻣﺘﺎﻓﺎز
۸۳-ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﮐﺮوﻣﻮزوم در ﻣﺮﺣﻠﻪ : ﻣﺘﺎﻓﺎز
۸۴-ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﮐﺮوﻣﻮزوم در زﻣﺎن ﻣﯿﺘﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ : ﺗﻠﻮﻓﺎز
۸۵-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﮐﺮوﻣﻮزوم در زﻣﺎن ﻣﯿﺘﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ : ﺗﻠﻮﻓﺎز
۸۶-ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ : ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﯿﺪي
۸۷-ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﺮﺧﻪ ي زﻧﺪﮔﯽ دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪي: ﺟﺎﻧﺪار ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﻘﻂ دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
۸۸-ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﯿﺰش دﻟﺨﻮاه: ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺎﻧﺖ
۸۹-ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺎﻧﺖ: ۴ ﺧﺎﻧﻪ اي
۹۰-ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﺮه زﻣﯿﻦ: ﺳﮑﻮﯾﺎ
۹۱-ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺸﮑﯽ: ﮔﯿﺎﻫﺎن داﻧﻪ دار
۹۲-ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻪ ﮔﻞ: ﮐﺎﺳﺒﺮگ
۹۳-داﺧﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻞ: ﻣﺎدﮔﯽ
۹۴-ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ در: ﺧﺰه ﮔﯿﺎن
۹۵-ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﭙﻮروﻓﯿﺖ در : ﻧﻬﺎﻧﺪاﻧﮕﺎن
۹۶-ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ در : ﻧﻬﺎﻧﺪاﻧﮕﺎن
۹۷-ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﯿﺖ در : ﺧﺰه ﮔﯿﺎن
۹۸-ﻣﺴﻦ ﺗﺮﯾﻦ درﺧﺖ: ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎج ۵۰۰۰ ﺳﺎﻟﻪ
۹۹-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﯽ در : ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
۱۰۰-ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﯽ در : ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
۱۰۱-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮن آﺑﺴﯿﺰﯾﮏ اﺳﯿﺪ : ﺧﻔﺘﮕﯽ داﻧﻪ و ﺟﻮاﻧﻪ
۱۰۲-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺨﻤﮏ در : ﺗﺨﻤﮏ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
۱۰۳-ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ در : ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺟﻔﺖ دار
۱۰۴-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان lh ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺨﻤﺪان در زﻣﺎن : ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري
۱۰۵-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ي : اول ﺑﺎرداري
۱۰۶-ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ي ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ: ﺑﯽ ﺿﺮر ﺑﻮدن آن
۱۰۷-داﺧﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮده ﺟﻨﯿﻦ: آﻣﻨﯿﻮن
۱۰۸-داﺧﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ روﯾﺎن : آﻧﺪودرم
۱۰۹-ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ روﯾﺎن: اﮐﺘﻮدرم
۱۱۰-ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﺎن ژن در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي : ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗﯽ
۱۱۱-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ: ﺗﻮﻟﯿﺪ ژن و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺒﻮه
۱۱۲-ﻣﻬﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ وﮐﺘﻮرﻫﺎ: ﭘﻼزﻣﯿﺪﻫﺎ و وﯾﺮوس ﻫﺎ
۱۱۳-ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران : ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎ
۱۱۴-ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﻮاره ﮐﺸﻒ ﺷﺪه: ﺳﻨﮕﻮاره ي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎي ۳/۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎﻟﻪ٤
۱۱۵-ﻣﺨﺮب ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﺮاض ﮔﺮوﻫﯽ: اﻧﻘﺮاض ﺳﻮم ( ۲۴۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ) 
۱۱۶-ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران: ﺣﺸﺮات
۱۱۷-ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران: ﺣﺸﺮات
۱۱۸-ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮه داران زﻧﺪه: ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎي آرواره دار
۱۱۹-ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮه داران ﺧﺸﮑﯽ، ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﺮاض ﭘﻨﺠﻢ: ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن
۱۲۰-ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮه داران ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض ﭘﻨﺠﻢ: ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
۱۲۱-ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در : ﺳﻨﮕﻮاره ﻫﺎ
۱۲۲-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺶ : اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع
۱۲۳-ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درون آﻣﯿﺰي: ﺧﻮد ﻟﻘﺎﺣﯽ
۱۲۴-ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ داراي ﻋﺪد : ﯾﮏ اﺳﺖ.
۱۲۵-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ: ﺟﺪاﯾﯽ رﻓﺘﺎري
۱۲۶-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت: ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
۱۲۷-آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ زاﯾﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﯽ: ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻠﯽ ﭘﻠﻮﺋﯿﺪ
۱۲۸-از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ : اﻧﺪازه ي ﺟﻤﻌﯿﺖ
۱۲۹-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﺮاد اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ: ﻧﺎﻣﺤﺪود در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
۱۳۰-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﺮاد ﺳﻮپ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ: ﻋﺪم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ اي ﺣﯿﺎت
۱۳۱-اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪازه ي ﺟﻤﻌﯿﺖ: ﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ
۱۳۲-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎدﻟﯽ و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ: ﻧﻮع اﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ روي آن ﻫﺎ
۱۳۳-ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎدﻟﯽ: اﯾﺠﺎد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻻ
۱۳۴-از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ راﻫﻬﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﻫﻤﻪ ي ﮔﯿﺎﻫﺎن : ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺛﺎﻧﻮي
۱۳۵-ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮي: ﻋﺎدي ﺷﺪن
۱۳۶-ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ: رﻓﺘﺎر
۱۳۷-اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮران: ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
۱۳۸-ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻧﻮران: ﻋﻼﺋﻢ ﺻﻮﺗﯽ
۱۳۹-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ: ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﭘﺮداﺧﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﻓﺮزﻧﺪان
۱۴۰-راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﺜﺒﯿﺖ co2 در ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ دار: ﭼﺮﺧﻪ ي ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ
۱۴۱-ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ: ﻧﻮر
۱۴۲-ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و ﻧﻮر زﯾﺎد: ﮔﯿﺎﻫﺎن c4
143-آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮون در زﻧﺠﯿﺮه ي اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮون ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري: اﮐﺴﯿﮋن
۱۴۴-ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه: ﺑﺎﮐﺘﺮي
۱۴۵-ﮐﺎراﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﭙﺴﯿﺪ: ﮐﭙﺴﯿﺪ ﺑﺎ ۲۰ وﺟﻪ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ
۱۴۶-اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ: ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف
۱۴۷-راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﯿﺎﻫﺎن: ﻧﯿﺘﺮات
۱۴۸-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوزن: رﯾﺰوﺑﯿﻮم ﻫﺎ
۱۴۹-ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ: اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮوس اورﺋﻮس
۱۵۰-ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ: ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﻢ
۱۵۱-اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎ: آﻏﺎزﯾﺎن
۱۵۲-ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻏﺎزﯾﺎن: ﮐﻠﭗ
۱۵۳-ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﻏﺎزﯾﺎن: ﻣﮋﮐﺪاران
۱۵۴-ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ آﻏﺎزﯾﺎن: ﻣﮋﮐﺪاران٥
۱۵۵-ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن: آﻏﺎزﯾﺎن 
۱۵۶-ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺳﻄﺢ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺎ: ﮔﻠﺴﻨﮓ ﻫﺎ
۱۵۷-ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ دوﻣﯿﻦ ﺧﻂ دﻓﺎع ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ: ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ

 

 

 

دانلود 


حجم:7 مگابایت

تعدادصفحات: 10

پسورد درصورت لزوم: www.persiabook.ir

درصورت پذيرفته نشدن پسورد ،پسورد را به صورت دستی وارد کنيد.

راهنما: پس از دانلود، با استفاده از نرم افزار Winrar و پسورد داده شده فايل ها را Extract نماييد.

 


:: موضوعات مرتبط: درسی , سوم دبیرستان , پیش دانشگاهی+کنکوری ها ,
:: برچسب‌ها: جمع بندی ترین های زیست کنکور , زیست شناسی , زیست , نکات مهم زیست , زیست دوم , جمع بندی نکات مهم زیست , جمع بندی زیست , زیست کنکور , کنکور , مسلم مصلی نژاد , مسلم , زیست شناسی کنکور , جمع بندی زیست کنکور , جمع بندی نکات کنکوری ,مطالب مرتبط با اين پستمیتوانيد نظر خود را بنويسيد

alimousavirad در تاريخ : 1395/12/21 - - گفته است :
لینکا خرابه!
پاسخ :
سلام
لینک ها حذف شدن باز دوباره آپلود میکنم .

نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
کد امنیتی :
کد امنیتی
رفرش